ALGEMENE VOORWAARDEN

Disclaimer
Deze website is gemaakt en wordt beheerd door FCA Netherlands B.V. Door gebruik te maken van de door FCA Netherlands B.V. aangeboden services gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Deze kunnen aan verandering onderhevig zijn. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina regelmatig te bezoeken om van de actuele voorwaarden en bepalingen op de hoogte te blijven.
 

Partijen hebben geen commerciële verplichtingen
Deze website biedt u de mogelijkheid een auto uit te zoeken en contact op te nemen met een aangesloten erkende FCA Netherlands B.V.-dealer zonder dat dit leidt tot enige commerciële relatie dan wel een wederzijdse verplichting tussen u en de betreffende dealer.

Laat technische gegevens door uw dealer bevestigen
Deze website biedt een veelheid aan gegevens, afbeeldingen en informatie die nodig is om uw eigen door FCA Netherlands B.V. leverbare auto samen te kunnen stellen. Gegevens worden permanent bijgewerkt, maar om marktspecifieke of juridische redenen kunnen zich afwijkingen voordoen. FCA Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor om technische of commerciële redenen te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de op deze site beschreven modellen.

Laat de prijs door uw dealer bevestigen
Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en BPM, inclusief kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken, inclusief verwijderingsbijdrage en legeskosten voor kentekenbewijs Deel I en II. De op de website vermelde dealers kunnen u altijd de meest actuele prijsinformatie verstrekken en u geheel vrijblijvend over een eventuele aankoop adviseren. Het betreft geadviseerde detailhandelsprijzen.

 

Brandstofverbruik, kleuren
De op de FCA Netherlands B.V.-site vermelde cijfers voor brandstofverbruik zijn gebaseerd op rijcycli in de stad en op de buitenweg. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. De kleuren op de afbeeldingen zoals die worden weergegeven op uw beeldscherm kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren. Wij adviseren dan ook een bezoek aan de FCA Netherlands B.V. dealer te brengen om de beschikbare carrosseriekleuren te komen bekijken.

Aansprakelijkheid
Hoewel er naar gestreefd wordt alle informatie op deze site zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, kan deze informatie toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten. FCA Netherlands B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden.

FCA Netherlands B.V. staat in voor uw privacy
FCA Netherlands B.V. beschermt uw privacy op twee manieren. Overeenkomstig onze eigen privacyrichtlijnen worden uw gegevens uitsluitend verstrekt aan erkende FCA Netherlands B.V.-dealers om hen in staat te stellen zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen. Daarnaast zal alle door u op de FCA Netherlands B.V.-site verstrekte informatie in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens worden behandeld. FCA Netherlands B.V. zal u graag over haar producten en diensten informeren of naar uw mening vragen. Wij zullen dat uiteraard niet doen wanneer u daar bezwaar tegen heeft. Wanneer u niet instemt, kunt u ons een briefje schrijven met het verzoek om u uit het bestand te verwijderen. Richt uw brief aan:
FCA Netherlands B.V.
Singaporestraat 92-100
1175 RA Lijnden

U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in ons bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens, dan kunt u ons schriftelijk om aanpassing verzoeken. Schrijf dan een briefje aan: FCA Netherlands B.V. Singaporestraat 92-100 1175 RA Lijnden

Copyright
De gehele inhoud van deze site valt onder de bescherming van het auteursrecht en/of andere wettelijke bescherming van intellectuele eigendomsrechten. De gegevens, afbeeldingen en teksten op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden verveelvoudigd of op andere websites worden geplaatst. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website of publicatie ervan, geheel of gedeeltelijk, is uitdrukkelijk verboden. Alle handelsnamen en logo's op de website zijn eigendom van FCA Netherlands B.V. of derden. Het gebruik van deze handelsnamen en logo's zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FCA Netherlands B.V. of de betrokken derden is strafbaar.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Nederlandse wet is op deze website en daaruit vloeiende geschillen van toepassing terwijl het bevoegde gerecht te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd zal zijn van deze geschillen kennis te nemen.

Alle online FCA Netherlands B.V.-services zijn gratis 
Het gebruik van de op deze website aangeboden services is gratis, afgezien van telefoonkosten of andere internetkosten die voor rekening van de gebruiker zijn.
De door u versterkte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van FCA Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden om uw verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de gelieerde ondernemingen, contractuele partners en het dealernetwerk van FCA Netherlands B.V. worden overgemaakt. Als u uw akkoord heeft gegeven om elektronische communicatie te ontvangen kan u ook via dit kanaal geïnformeerd worden.
Uiteraard hebt u het recht te allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, meer bepaald deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor schrijven ter attentie van FCA Netherlands B.V., Customer Relations , Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden of een e-mail sturen naar Customerrelations.nl@fiat.com. FCA Netherlands B.V. zal onmiddellijk het nodige hiervoor doen en u op de hoogte stellen van de uitgevoerde wijzigingen.