Privacyverklaring

DOEL EN PROCEDURE VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONGEGEVENS
De persoonsgegevens die u heeft verstrekt (“Gegevens”) zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
a) Het leveren van de gevraagde dienst (“Dienst”) op grond van de overeenkomst tussen u en Stellantis Europe S.p.A. (“Bedrijf”);
b) Het mogelijk maken voor het Bedrijf om onderzoek te doen naar klanttevredenheid (“Klanttevredenheid”) wat betreft de kwaliteit van bedrijfsgoederen en -diensten in overeenstemming met de gerechtvaardigde belangen van het Bedrijf;
De Gegevens kunnen worden verwerkt in hardcopy, door automatische of elektronische middelen.

GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
Het verstrekken van Gegevens is nooit verplicht. Echter, wanneer u de Gegevens die u verplicht ben te verstrekken, niet verstrekt, kan het Bedrijf de Dienst niet uitvoeren. Daarentegen, heeft u door het niet verstrekken van optionele Gegevens alsnog toegang tot de Dienst.
ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
De Gegevens mogen worden verwerkt door natuurlijke en/of rechtspersonen, namens het Bedrijf en onder specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU lidstaten of in landen buiten de EU. De Gegevens mogen worden verstrekt aan derde partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bevelen van overheidsorganen op te volgen of om een recht van Bedrijf uit te oefenen voor de gerechtelijke instanties.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EER
Binnen haar contractuele relaties mag Bedrijf de Gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het opslaan in een database die wordt beheerd door entiteiten die optreden namens Bedrijf. Databasebeheer en de verwerking van Gegevens zijn gebonden aan de doelen van de verwerking en worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving.
In het geval dat Gegevens worden doorgegeven buiten de EER, zal Bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de Gegevens inclusief – onder andere – overeenkomsten gebaseerd op de modelcontracten aangenomen door de Europese Commissie om de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER te regelen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HET TEAM VAN DE FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING
De verwerkingsverantwoordelijke is Stellantis Europe S.p.A. gevestigd in Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turijn, Italië.
U kunt contact opnemen met het team van de Functionaris voor de Gegevensbescherming via het e-mailadres dpofca@stellantis.com.

BEWAREN VAN GEGEVENS
De Gegevens die worden verwerkt om de Dienst en Klanttevredenheid te leveren, worden door het Bedrijf bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor het vervullen van deze doeleinden. De Gegevens die zijn verwerkt voor het verrichten van de Dienst mogen door het Bedrijf langer worden bewaard, indien dit noodzakelijk is om de belangen van het Bedrijf wat betreft potentiële aansprakelijkheid voortvloeiend uit het verrichten van deze Dienst, te beschermen.
Gegevens verwerkt voor Marketing en Profiling doeleinden worden door het Bedrijf bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot aan het moment dat u deze toestemming intrekt. Vanaf het moment dat de toestemming is ingetrokken, zullen de Gegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden, maar mogen zij wel nog steeds bewaard worden door het Bedrijf. Met name wanneer dit noodzakelijk is om de belangen van het Bedrijf met betrekking tot de potentiële aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze verwerking te beschermen, behalve wanneer de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit in dit opzicht verheldering biedt.

UW RECHTEN
U kunt de volgende rechten uitoefenen:
1. Het recht op toegang betekent dat u het recht heeft om van het Bedrijf te weten te komen of Gegevens over u verwerkt worden, en waar van toepassing, dat u toegang tot deze Gegevens heeft;
2. Het recht op rectificatie en het recht op gegevenswissing houdt het recht op correctie van onjuiste of onvolledige Gegevens in, als ook het recht op verwijdering van uw Gegevens, wanneer het verzoek rechtmatig is;
3. Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat u kunt verzoeken tot schorsing van de verwerking, voor zover dit gerechtvaardigd is;
4. Het recht op dataportabiliteit houdt in dat u het recht heeft uw Gegevens te ontvangen in een gestructureerde vorm, gewoonlijk gebruikt en leesbaar, als ook het recht om de Gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
5. Het recht op bezwaar houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw Gegevens, wanneer dit verzoek rechtmatig is, ook, wanneer van toepassing, als de Gegevens zijn verwerkt voor marketing of profiling doeleinden;
6. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het geval van onrechtmatige verwerking van Gegevens;

U kunt de bovengenoemde rechten rechtstreeks uitoefenen via

https://privacyportal.stellantis.com.